Mimari Archive

Rüya Evler “Mimari Yapılar”

Sanat ampirik olana dahildir, görünüşü yakalar, Hegel için “görünüşün kendisinin özün temeli olduğunu” hatırlayın. O yüzden, her sanat eseri fenomenlere ruh tarafından yaratılmış daha yüksek bir görünüş verir; onlara “gerçek” somutluğu takdim eder, çünkü somutluk maddede değil, Ruh’ta bulunur. Bu somutluk aynı zamanda tarihseldir:

Dekoratif Mimari Evler

Batı’nın kökeninde yer alan bu logos, dekorasyonda, mimarinin uyumlu orantılarında vücut bulur; güzelin, yani her türden kutsallığın ötesindeki yerleri ayrıştırarak metafiziğe vahşice saldıran bir virüse dönüşür: hatta, belki de, güzel ve korkunç, ilerleyen şey karşısında geriler. Bundan böyle her şey çöküşe mi mahkûmdur? “Tüm

Ondokuzuncu Yüzyılda Ruhu Yaşamak: İdealist Estetikte Mimarlık

Çağdaşlıkla beraber özerk bir disiplin olarak estetik doğar. Onsekizinci yüzyılın gusto, yüce, pitoresk tartışması, metafizikle güzelin nesnelliği arasındaki ilişkiyi tartışmaya açmıştı. Bir sonraki adım, söylemin aksını metafiziğin kendisine doğru kaydırarak, güzeli üretmenin imkânını düşünmek olacaktı. Bundan böyle doğal güzelle yapay güzel arasındaki aynm ontolojik

Modern Mimari Daireler

Mimarlık, bundan böyle, toplumsal bir göreve somut cevap biçiminde, çelişkinin uçlarını yeniden bir araya getirir. Mimarlığın kurduğu mekân, inşanın merkezî estetik unsurudur, nesnel form içinde gerçeklendiği ve anlaşıldığında belirgin olarak insan biçimleştiren (antropomorfizzante) bir mekândır. O yüzden, sanatsal yansıma doktrininin temel anı olan mimesis,

Muhteşem Mimari Daireler

Kütlesellik teması, mimarlığın estetik ilkesi olarak yerçekimine karşı yürütülen mücadele teması, en ünlü dışavurumunu Schopenhauer’da bulur. “Yerçekimi ile sağlamlık arasındaki mücadele güzel mimarinin yegâne estetik önermesidir; bu önermeyi farklı biçimlerde açıklığa kavuşturmak onun görevidir.” Bu mücadele orta boyutta yapılarda yeterince açığa ka vuşnıaz; eğer

Adadan Muhteşem Bir Ev

Mimari estetik, bu süreçte, tarih ve coğrafyayı tüm çok yönlülükleriyle görelileştirerek ve içererek yönünü metafizik bir akıldan antropolojik bir akla çeviriyor gibidir. Her ne kadar akıl birincilse ve ne zaman, ne uzam tarafından belirlenmiş unsur olarak sahip olduğu cazibeyi kaybetmese de, hatta kendi zamanını,

Muhteşem Mimari Yapılar

Sanat yapmak, sadece “vahdet” anlamında güzel olanı yaratmak değil, aynı zamanda güzel olana dönüşmek anlamına gelir. İnsan mutlak olanı arar, bunun yollarından biri de sanattır. Sanat ve güzellik, “Tek”i tamamlama görevini üstlenirler. Burada henüz Kilise Babaları’nın ‘philokaliasında olacağı gibi kurtuluşçu bir boyut söz konusu

Modern Mimari Daireler

Kanon, Yunan insanı için temel ve karakteristik bir şeyi ifade eder. Yunanlar mükemmelliğe, kendi içinde ölçülü ve armonik olana, ideale özlem duyarlar. Onun için, kanon, ampirik fenomenler üzerine hüküm vermenin kriteridir. Kanona tekabül eden, mükemmelliğin azami ve arzu edilir ölçüsüne ulaşmış demektir. Modem dünyada

Muhteşem Mimari Evler

Dünya her zaman kendine dönmeye yazgılı, olmuş ve olacak tüm şeylerin bütünlüğü (ölos) olduğundan, başka bir dünyayı düşünmek veya projelendirmek mümkün değildir; bu dünya olmayacaksa, başka bir tanesinin olması da mümkün değildir. Yaratılış, tanrılar tarafından yürütülen de dahil, bir üretim değil, bir yeniden üretim

Mühendislik Harikaları

GrekoRoman kültürle ortaçağ kültürü arasındaki en radikal geçişi gösteren Ayasofya’nın kendisi, oluşturucu yönleri açısından olduğu gibi, simgesel değerleri açısından da Sahte Dionysios’un teolojisi tarafından belirlenmiştir. Evrenin gökkubbeyle örtülü bir altıgen olduğu fikri, yayılma biçimindeki bu Tanrı mistizmine içkindir; Yunan geleneğinde de mevcut olan bu